glossary

Γλωσσάρι

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Open Data Τα Ανοιχτά Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις. Πολλές λεπτομέρειες μπορούν να αναγνωστούν στο opendefinition.org.

Machine-readable Μορφή που είναι αναγνωρίσιμη από τη μηχανή, από την οποία είναι δυνατό να εξαχθούν τα δεδομένα, εύκολα, χρησιμοποιώντας προγράμματα υπολογιστών. Τα PDF έγγραφα δεν είναι αναγνώσιμα από τις μηχανές. Οι υπολογιστές μπορούν να προβάλουν το κείμενο όμορφα, αλλά έχουν μεγάλες δυσκολίες να κατανοήσουν το περιεχόμενο που περιβάλλει το κείμενο.

Connectivity Η δυνατότητα που έχουν οι κοινωνίες να συνδεθούν στο Διαδίκτυο, ειδικότερα στον Παγκόσμιο Ιστό.

BitTorrent Το BitTorrent είναι ένα πρωτόκολλο για την κατανομή του εύρους ζώνης κατά τη μεταφορά πολύ μεγάλων αρχείων, μεταξύ των υπολογιστών που συμμετέχουν στη μεταφορά. Αντί να λαμβάνεται ένα αρχείο από μια συγκεκριμένη πηγή, με το BitTorrent, κάθε παραλήπτης λαμβάνει από τους υπόλοιπους.

DAP

See Data Access Protocol.

Data Access Protocol Ένα σύστημα που επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων χωρίς να υπερφορτώνουν κανένα σύστημα,

Attribution License Είδος άδειας που απαιτεί την αναφορά στην αρχική πηγή του υλικού που αναφέρεται.

Data protection legislation Η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα δεν αφορά την προστασία των δεδομένων, αλλά προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να ζουν χωρίς φόβο ότι οι πληροφορίες για την προσωπική τους ζωή μπορεί να γίνουν δημόσια διαθέσιμες. Η νομοθεσία προστατεύει την προστασία της ιδιωτικής ζωής (όπως πληροφορίες για την οικονομική τους κατάσταση, την υγεία και την πολιτική τους τοποθέτηση) και άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην ελευθερία των μετακινήσεων. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία, το σύστημα ταξιδιωτικών καρτών χρησιμοποιούνταν για να καταγράφει όλες τις κινήσεις όταν μία κάρτα επιδεικνύονταν σε μηχανή ανάγνωσης των καρτών σε διάφορες γραμμές των δημόσιων μέσων μετακίνησης. Αυτό ξεσήκωσε διάλογο από την άποψη της ελευθερίας των μετακινήσεων και συνεπώς η συλλογή των δεδομένων στην κάρτα εγκαταλείφθηκε λόγω της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων

PSI

See Public Sector Information.

Public Sector Information

Πληροφορίες που συγκεντρώνονται ή ελέγχονται από το δημόσιο τομέα

API

See Application Programming Interface.

Application Programming Interface Τρόπος επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μπορεί να εννοηθεί, κυρίως, σε σχέση με την αποστολή εντολών μεταξύ προγραμμάτων

Web API

Ένα API που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί στο Διαδίκτυο.

Share-alike License Μία άδεια που απαιτεί οι χρήστες του έργου να παρέχουν το περιεχόμενο υπό τους ίδιους όρους ή παρόμοιες συνθήκες όπως το αρχικό.

Public domain Δεν υφίστανται πνευματικά δικαιώματα σε όλη την έκταση του έργου. Ο όρος αυτός δεν ισχύει σε όλες τις περιοχές.

Database rights Το δικαίωμα να αποτρέπεις άλλους από το να εξάγουν και να επαναχρησιμοποιούν το περιεχόμενο μίας βάσης δεδομένων. Υπάρχει κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.

Copyright Το δικαίωμα που έχουν οι δημιουργοί πνευματικών εργασιών να περιορίσουν τη χρήση τους από άλλους. Ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων δικαιούται να καθορίσει πως οι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δουλειά.

Re-use

Χρήση του περιεχομένου πέρα από τις αρχικές προθέσεις χρήσης του.

Open standards Γενικά, κατανοητά σαν τεχνολογικά πρότυπα που είναι απαλλαγμένα από περιορισμούς αδειών. Μπορούν, επίσης, να ερμηνευτούν σαν πρότυπα που αναπτύχθηκαν με έναν τρόπο ουδέτερο προς τους κατασκευαστές. Anonymization See Anonymisation.

Anonymisation

Η διαδικασία προσαρμογής των δεδομένων ώστε μεμονωμένα πρόσωπα να μην μπορούν να αναγνωρισθούν ύστερα από αυτήν.

IP rights

See Intellectual property rights.

Intellectual property rights

Μονοπώλια που χορηγούνται σε άτομα για πνευματικές δημιουργίες.

AR

See Information Asset Register.

IAR

See Information Asset Register.

EU

Ευρωπαϊκή Ένωση

EU PSI Directive Η οδηγία για την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών για το δημόσιο τομέα, 2003/98/EC. Διαπραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο τα σώματα του δημοσίου τομέα πρέπει να βελτιώσουν την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριακών πηγών. Νομοθετικές δράσεις - PSI οδηγία <<http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/index_en.htm>>`_

Information Asset Register Τα IARs είναι καταχωρητές που έχουν ειδικά συσταθεί να καταγράψουν και να οργανώσουν μετα-δεδομένα σχετικά με τις τεράστιες ποσότητες των πληροφοριών που διατηρούνται από τα τμήματα και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Ένα εκτενές IAR περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων, παλιά σύνολα αρχείων, πρόσφατα ηλεκτρονικά αρχεία, συλλογές στατιστικών, έρευνες κτλ.

Η {term:οδηγία της ΕΕ για το PSI} αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των καταχωρημένων στοιχείων για πιθανούς μελλοντικούς χρήστες των δημόσιων πληροφοριών. Απαιτεί οι χώρες μέλη να παρέχουν λίστες, δικτυακές πύλες ή κάτι παρόμοιο. Δηλώνει ότι:

Tools that help potential re-users to find documents available for re-use and the conditions for re-use can facilitate considerably the cross-border use of public sector documents. Member States should therefore ensure that practical arrangements are in place that help re-users in their search for documents available for reuse. Assets lists, accessible preferably online, of main documents (documents that are extensively re-used or that have the potential to be extensively re-used), and portal sites that are linked to decentralised assets lists are examples of such practical arrangements.

Τα IARs μπορεί να αναπτυχθούν με διαφορετικούς τρόπους. Τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους IARs και αυτά να διασυνδεθούν με τα εθνικά IARs. Τα IARs μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που συγκεντρώνονται από δημόσια σώματα αλλά τα οποία δεν είναι –και ίσως να μη γίνουν- προληπτικά δημοσιοποιημένα. Ως εκ τούτου, επιτρέπουν στα μέλη να αναγνωρίσουν πληροφορίες που υπάρχουν και που μπορεί να ζητηθούν

Για να μπορέσει το κοινό να τα χρησιμοποιήσει, είναι σημαντικό ότι κάθε καταχώρηση πληροφοριών που εισάγεται θα πρέπει να είναι όσο πιο πλήρης γίνεται ώστε να υπάρχει ελπίδα τα έγγραφα να μπορούν να είναι αναζητήσιμα. Η ατέλεια κάποιων καταχωρήσεων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα αφού δημιουργεί ένα βαθμό αβεβαιότητας που αποθαρρύνει τη χρησιμοποίηση των καταχωρήσεων για αναζήτηση πληροφοριών.

Είναι σημαντικό τα μεταδεδομένα στα IARs να είναι λεπτομερή έτσι ώστε οι μηχανές αναζήτησης να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Στο πνεύμα των Ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων, τα δημόσια σώματα πρέπει να κάνουν τα IARs τους διαθέσιμα στο γενικό κοινό σαν ακατέργαστα δεδομένα υπό κάποια ανοιχτή άδεια ώστε οι απλοί hackers να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα υλοποιώντας μηχανές αναζήτησης και φιλικές προς το χρήστη διεπαφές.

Open Government Data Είναι τα Ανοιχτά Δεδομένα που παράγονται από τις κυβερνήσεις. Πρόκειται για δεδομένα που συλλέγονται προς όφελος της υπηρεσίας και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία ή εταιρικά μυστικά. Τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα είναι ένα υποσύνολο των Δεδομένων του Δημοσίου Τομέα, που είναι ευρύτερα σε εμβέλεια. Δείτε το http://opengovernmentdata.org για λεπτομέρειες.

Tab-separated values Η μορφή Tab-seperated values (TSV) είναι μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείου κειμένου για το διαμοιρασμό πινάκων δεδομένων. Η μορφή είναι εξαιρετικά απλή και εύκολα αναγνώσιμη από τις μηχανές.